dygotka

78 tekstów – auto­rem jest dy­got­ka.

Jes­teś te­matem, o którym pot­ra­fię je­dynie mil­czeć wśród ludzi. 

myśl
zebrała 109 fiszek • 26 listopada 2010, 15:36

Daj mi na­miary na miłość i szczęście, a bar­dzo ład­nie Ci podziękuję. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 listopada 2010, 14:59

Czy mógłbyś mnie po­kochać tak troszeczkę? Czy mógłbyś dać mi cho­ciaż na­mias­tkę ja­kiego­kol­wiek zain­te­reso­wania? Obiecuję ,że po­tem grzecznie odejdę, nie zos­ta­wiając po so­bie na­wet naj­mniej­szej rzęsy na Twoim policzku. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 listopada 2010, 13:25

Gdy już po pier­wszym spot­ka­niu, zaczęło mi bra­kować Two­jego uśmie­chu i oczu, po­myślałam ,że to bar­dzo nieg­rzeczne ,że prześla­dujesz mnie w ta­ki sposób. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 listopada 2010, 11:37

Ko­bieta to wyt­rwały i dob­ry za­wod­nik. Możesz z nią ry­wali­zować, ale naj­praw­do­podob­niej nie wygrasz. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 listopada 2010, 21:56

Niebo wca­le nie jest aż tak nieosiągal­ne jak nam się wy­daje. Cza­sami na­wet możemy je dot­knąć, po­całować, przy­tulić. Niebo nie jest aż tak wy­sokie na ja­kie wygląda. Nie trze­ba całko­wicie zadzierać głowy ,żeby je uj­rzeć, ani wy­naj­mo­wać plas­ti­kowych skrzy­deł żeby dokład­niej mu się przyjrzeć.

A mo­je niebo ma ręce i no­gi, pot­ra­fi chodzić i pięknie się uśmiecha. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 18 listopada 2010, 14:12

Już daw­no stra­ciłam nadzieję ,że coś do mnie czu­jesz, ale na wszel­ki wy­padek wciąż sprys­kuję ciało moimi naj­lep­szy­mi per­fu­mami, dbam o fry­zurę i żuję gumę. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 listopada 2010, 14:51

Bar­dziej od Two­jego "cześć", słodzi mi dzień Twój uśmiech. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 listopada 2010, 14:35

Chciałabym być jak mu­zyka; de­likat­nie uno­sić się w po­wiet­rzu , mus­kać Two­je bęben­ki uszne i brzmieć w Twoich us­tach. Pragnę otaczać Cię ryt­mem me­lodii mo­jego ser­ca, usy­piać Cię dźwięka­mi mo­jej miłości. Być w To­bie, wokół Ciebie i tak niebez­pie­cznie blis­ko Twoich oczu.

K. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 listopada 2010, 15:34

Mało ważne i najważniejsze.

Sie­działam. Sie­działam i myślałam. Po­top szwedzki nie był ważny.* Nie ob­chodziło mnie co mówiła dziw­na pa­ni w długiej spódni­cy i kredą w dłoni. Widziałam tyl­ko ,że jej us­ta ruszają się, a wzrok [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 listopada 2010, 15:19

dygotka

Żyję sobie pomalutku, pochłonięta swoim co prawda ulotnym, ale istniejącym szczęściem. I kocham życie, bo to właśnie ono codziennie dostarcza mi cudownych emocji. Przede wszystkim poświęcam się tańcu, w wolnych chwilach muzyce i książce, poza tym fotografią. I niecierpliwie czekam do mojej 13 wiosny. :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność